Alumni PG 19931994

Details of MSC Students of Academic Year 19931994

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
1991PHS011 MANISH KAPOOR 1992PHS007 RAJNEESH JAISWAL
1992PHS004 RAJAN ARORA 1992PHS014 KIRAN RANI
1992PHS015 AJIT UPADHYAY 1992PHS008 SARVA PRIYA MANI TRIPATHI
1992PHS016 SOUMENDU DAS 1992PHS012 LALITA GUPTA
1992PHS018 SANJEEV KUMAR SINGH 1992PHS009 PANKAJ AGRAWAL
1992PHS019 ANUJ PRATIM SARMA 1992PHS010 SUJATA RAGHAVAN
1992PHS005 SANDEEP CHOWDHURY 1992PHS001 IVA GANGULY
1992PHS006 AJAY KUMAR SINGH

Details of M.Tech. Applied Optics Students of Academic Year 19931994

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
1992PHA001 SANDIP KUMAR ROY 1992PHA004 N. JOTHI
1992PHA003 RENU TRIPATHI 1992PHA005 NILRATAN CHATTOPADHYAY
1992PHA002 LEENA VIRMANI 1992PHA006 N. DEVADAS

Details of M.Tech. Solid State Materials Students of Academic Year 19931994

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
1992PHM006 KULATHU SANKAR G. 1992PHM002 SHASHANK TILWANKAR
1992PHM004 ANUPAM MISRA 1992PHM001 THIRUMAL T.
1990PHM002 SURINDER KUMAR ALLHABADI