Alumni PG 19941995

Details of MSC Students of Academic Year 19941995

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
1993PHS014 PANDA SASWATI 1993PHS007 ROUT LORA
1993PHS015 S BHASKAR 1993PHS008 MANOJ KUMAR SAHAY
1993PHS016 SHANTENU JHA 1993PHS013 ROOPA CHOUDHURY
1993PHS019 VIJAY SHUKLA 1993PHS009 MONIKA VISHNOI
1993PHS017 KHATANA SUNIL KUMAR SINGH RAMPAL 1993PHS012 PRATISHTHA TEWARI
1993PHS018 SURESH BHARDWAJ 1993PHS004 INDU SHEKHAR DAS
1993PHS001 ADITYA NATH JHA 1993PHS005 KUMAR SHASHI PRABH
1993PHS002 ANANT GOPAL 1993PHS006 LALIT NARAYAN CHAUDHARY

Details of M.Tech. Applied Optics Students of Academic Year 19941995

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
1993PHA002 HITESH MEHTA 1993PHA003 MAINAK BANDYOPADHYAY
1993PHA005 SUNIL VERMA 1993PHA007 VINOD MEHRA
1993PHA004 PUNEIT DUA

Details of M.Tech. Solid State Materials Students of Academic Year 19941995

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
1992PHM003 RAJESH ARORA 1993PHM006 SEEMA AGARWAL
1993PHM004 RACHNA GOYAL 1993PHM007 SHYAM NARAIN MISHRA
1993PHM005 SANJAY KUKRETI 1993PHM003 DIPTENDU SAHOO
1993PHM008 VINITA LOOMBA 1993PHM002 DEEPAK JOHRI