Alumni PG 19951996

Details of MSC Students of Academic Year 19951996

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
1994PHS001 AJAY KUMAR SINHA 1994PHS002 AMIT SATSANGI
1994PHS012 RAMA BAHUGUNA 1994PHS004 MEENAKSHI DUTT
1994PHS013 TRIPATHY SUDHIRANJAN 1994PHS010 P S VASU
1994PHS015 SUPARNA SINHA ROY 1994PHS005 KULWANT SINGH REEN
1994PHS017 VIKAS AGGARWAL 1994PHS007 PAWAN KUMAR DWIVEDI
1994PHS019 SONIA MAHAJAN

Details of M.Tech. Applied Optics Students of Academic Year 19951996

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
1994PHA003 HARSH DODEJA 1994PHA006 MAHATMA PRIYADARSHI MISHRA
1994PHA009 K SURENDER REDDY 1994PHA007 RAHUL BHATT
1994PHA008 SARVA PRIYA MANI TRIPATHI 1994PHA002 DHIREN HASMUKH KAPADIA
1994PHA004 JAGANNATH

Details of M.Tech. Solid State Materials Students of Academic Year 19951996

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
1994PHM005 GAUTAM SINHA 1994PHM004 DINESH KUMAR SHARMA
1994PHM008 NAVAB SINGH 1994PHM002 DEBASHIS DAS
1994PHM006 KIRAN RANI 1994PHM001 PALANIVEL B
1994PHM007 MUKUL MISHRA 1994PHM009 NEERAJ PALIWAL
1994PHM003 DEVENDRA VERMA 1994PHM011 SHESH MANI PANDEY