Alumni PG 19981999

Details of MSC Students of Academic Year 19981999

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
1997PHS025 VAIBHAV THAKORE 1997PHS007 ASHUTOSH KUMAR
1997PHS026 RANU TYAGI 1997PHS013 R. GURUPRASAD
1997PHS006 ARVIND KUMAR MISHRA 1997PHS014 RAJEEV ROY
1997PHS015 RAKESH RANJAN 1997PHS008 BITAP RAJ KALITA
1997PHS023 UTSAV PANDEY 1997PHS012 PRATHA SHARMA
1997PHS024 VIVEK SAJAL 1997PHS009 CHETHAN GOWDIGERE N.
1997PHS016 RAMAN KUMAR 1997PHS010 CHINMOY KUMAR PHOOKAN
1997PHS022 SUMIT SHARMA 1997PHS001 AJANTA BAYAN
1997PHS019 SHILPI SHARMA 1997PHS004 ARTI AGRAWAL
1997PHS021 SUMEDHA 1997PHS005 ARUN KUMAR

Details of M.Tech. Applied Optics Students of Academic Year 19981999

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
1997PHA008 SANJEEV SOLANKI 1997PHA004 GUFRAN SAYEED KHAN
1997PHA009 SUNITA 1997PHA002 DEEPSHIKHA SIROHI
1997PHA003 G.L.N.PHANINDRA NARAYAN 1997PHA001 BOSANTA RANJAN BORUAH

Details of M.Tech. Solid State Materials Students of Academic Year 19981999

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
1996PHM006 MADHU T. 1997PHM009 MANOJ NAG
1997PHM020 VIJAY KUMAR SINGH 1997PHM008 MANEESHA
1997PHM021 VIJAY VIKRAM BAHADUR SINGH 1997PHM007 MAHESH KUMAR NAYAK
1997PHM019 SURESH UPPAL 1997PHM006 KIRAN MATHURIA
1997PHM017 SHILPY THAKKAR 1997PHM005 KAVINDU SHEKHAR BENJWAL
1997PHM015 SANJIV PURI 1997PHM004 JYOTI AGARWAL
1997PHM016 SANTANU NANDY 1997PHM003 HARI BILASH DUBEY
1997PHM014 S.MANIKANDAN 1997PHM002 GUNJAN SHARMA (NEE GUPTA)
1997PHM011 PRADEEP KAUR 1997PHM001 DHIRENDRA KUMAR PANDEY