Alumni PG 20012002

Details of MSC Students of Academic Year 20012002

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
1999PHS003 BHADRA MANI 2000PHS029 NAVEEN KUMAR
2000PHS001 JAYA CHOUDHARY 2000PHS019 POONAM ARORA
2000PHS002 CHARU KAKKAR 2000PHS020 RUDRA PRATAP JENA
2000PHS017 RAMYA DAMODARAN 2000PHS021 KAPROSANG JOUTE
2000PHS030 ANIKA KUMAR 2000PHS005 SONALI DASGUPTA
2000PHS031 APARAJITA BANDYOPADHYAY 2000PHS011 ANAMITRA M. MUKHERJEE
2000PHS032 S. ANANTH 2000PHS014 VIDHU SHEKHAR TIWARI
2000PHS018 MANASVITA 2000PHS016 AMARENDRA KUMAR SARMA
2000PHS025 BABITA DHAYAL 2000PHS013 VED VARUN AGRAWAL
2000PHS026 AMARTYA SENGUPTA 2000PHS009 SUDEEPT CHATURVEDI

Details of M.Tech. Applied Optics Students of Academic Year 20012002

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
2000PHA015 SHIKHAGARG 2000PHA011 MEESALA MURALI MOHAN
2000PHA020 TANDON NANDAN 2000PHA002 KANAK PAL SINGH PARMAR
2000PHA019 PRAGATI GUPTA 2000PHA005 ANKALA RAJA BAYANNA
2000PHA016 P. RAMAKRISHNA 2000PHA006 AMRITA SINHA
2000PHA017 RITU ARORA 2000PHA009 AMIT TYAGI
2000PHA018 SAWARKAR SWATI SANJAY 2000PHA010 NIDHI RAWAT
2000PHA012 DHEERAJ PALIWAL 2000PHA004 UMA SHANKER TRIPATHI
2000PHA013 ADAMILLI VEERAIAH 2000PHA003 VIRENDRA KUMAR JAISWAL
2000PHA014 MUNAGALA SREEDHAR 2000PHA001 G. RAMACHANDRARAO
2000PHA008 NIRMALA PUROHIT

Details of M.Tech. Solid State Materials Students of Academic Year 20012002

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
2000PHM001 SHANKAR DUTTA 2000PHM012 NIDHI
2000PHM020 DINESH KUMAR 2000PHM013 RAVINDERASINGH
2000PHM003 SHAKUN KUMAR GARG 2000PHM006 VIKRAM SINGH
2000PHM014 JYOTI PRAKASH KAR 2000PHM010 AMISH KAPOOR
2000PHM015 VINITA MISHRA 2000PHM008 VEER DHAWAL SINGH DHAKA
2000PHM018 RAKESH RANJAN 2000PHM009 SHRAWAN KUMAR JHA
2000PHM016 ROSEN PHILIP 2000PHM002 VIMAL PARKASH
2000PHM017 ASHUTOSH KUMAR 2000PHM022 BIKASH GHOSE
2000PHM011 MUKESH CHANDRA 2000PHM024 UPPIREDDI KISHORE
2000PHM004 DILLIP KUMAR SATAPATHY