Alumni PG 20052006

Details of MSC Students of Academic Year 20052006

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
2004PHS7070 ANUPAM KUMAR 2004PHS7089 DEVENDRA SINGH
2004PHS7068 SHANBHAG ADITYA PRAKASH PIROZ 2004PHS7088 SUSHAN
2004PHS7083 TARUN BANSAL 2004PHS7060 SATISH KUMAR RAJOURIA
2004PHS7069 ARVIND SHUKLA 2004PHS7077 NISHTHA SRIVASTAVA
2004PHS7065 RIDDHI DEB 2003PHS0026 LALIT KUMAR
2004PHS7067 PRAVEEN KUMAR 2004PHS7076 ANITA DEVI
2004PHS7082 APURVA SOUMYA 2004PHS7087 ASHWANI KUMAR
2004PHS7066 RAJEEV RANJAN KUMAR 2003PHS0025 NIDHI JAST
2004PHS7064 UJJWAL SINHA 2004PHS7075 SUKUMAR RUDRA
2004PHS7079 AMAR SRIVASTAV 2004PHS7073 RAJESH KUMAR
2004PHS7063 VISWANATH BAVIGADDA 2004PHS7074 ASHOK KUMAR RANADE
2004PHS7061 DEEPAK 2004PHS7084 SHANKHAMALA KUNDU
2004PHS7062 DEBOPAM SOM 2004PHS7085 KAPIL KUMAR
2004PHS7081 ARCHANA KAMAL 2004PHS7071 DIVYJOT NAGPAL
2004PHS7078 CHARU SUDAN KASTURI 2004PHS7072 MUKUL KUMAR DUBEY

Details of M.Tech. Applied Optics Students of Academic Year 20052006

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
2004PHA2533 HEMANT KUMAR TYAGI 2004PHA2531 RAGHAMMUDI RAMACHANDRA KIRAN
2004PHA2532 CHARU GAUR 2004PHA2528 TANU AGARWAL
2004PHA2529 INDRAJEET RAI 2004PHA2535 MONIKA GANDHI

Details of M.Tech. Solid State Materials Students of Academic Year 20052006

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
2004PHM2539 AMIT SHARMA 2004PHM2544 SATYA NARAYAN BHUYAN
2004PHM2601 MALAY SAURAV 2004PHM2548 MANISHA
2004PHM2538 PRANAB KUMAR PATHAK 2004PHM2543 ATUL VIR SINGH
2004PHM2592 PARAG PURUSHOTTAM JOSHI 2004PHM2542 JITENDRA SINGH
2004PHM2550 ASHISH SRIVASTAVA 2004PHM2540 VIVEK GUPTA
2004PHM2546 DAS PRAVAT KUMAR 2004PHM2541 VINOD KUMAR