Alumni PG 20062007

Details of MSC Students of Academic Year 20062007

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
2005PHS7080 ABHISHEK CHAKRABORTY 2005PHS7113 KUMAR NIKHIL
2005PHS7077 ASHISH KUMAR RAI 2005PHS7096 SUSHANTA KUMAR MONDAL
2005PHS7070 ATUL VARSHNEY 2005PHS7095 RAJENDRA PRASAD
2005PHS7084 ARUNANDAN KUMAR 2005PHS7110 SABA NASHREEN KHAN
2005PHS7069 PANKAJ SETHI 2005PHS7091 DEBOSREE ROY
2005PHS7083 ANIMESH MANDAL 2005PHS7094 SANAT KR PANDIT
2005PHS7078 SURESH CHANDRA KANDPAL 2005PHS7092 NISHANT CHAUDHARY
2005PHS7071 PRATIBHA SHARMA 2005PHS7097 BRIJESH KUMAR
2005PHS7072 DIVYANSHU SRIVASTAVA 2005PHS7115 SWAPNA SANAMANDRA
2005PHS7082 SHAILENDRA JAIN 2005PHS7086 SHIRSENDU GHOSH
2005PHS7089 AMIT KUMAR TIWARI 2005PHS7088 DEBAJYOTI SARKAR
2005PHS7112 RAM NIRANJAN 2005PHS7087 ABDUL MAZID MUNSHI
2005PHS7111 HIMANSHU GIROTRA

Details of M.Tech. Applied Optics Students of Academic Year 20062007

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
2005PHA2159 PRIYANKA SHARMA 2005PHA2155 ANU GARG
2005PHA2170 RAHUL KUMAR SHARMA 2005PHA2164 ASHISH DWIVEDI
2005PHA2168 JAYAKUMAR D 2005PHA2166 UTPAL SINHA
2005PHA2160 PRABHAT KUMAR 2005PHA2171 LIBIN KURIAKOSE
2005PHA2157 PRAGATI JAIPURIAR 2005PHA2153 KAPIL DEV
2005PHA2162 ANITA SACHDEVA 2005PHA2169 VINEET KUMAR AGOTIYA
2005PHA2163 YOGENDRA SWAROOP DWIVEDI 2005PHA2152 ITTOOP VERGHEESE PUTHOOR

Details of M.Tech. Solid State Materials Students of Academic Year 20062007

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
2005PHM2197 SANJAY KUMAR 2005PHM2188 SHAILESH SHARMA
2005PHM2187 ANKUR VAIDYA 2005PHM2178 NITIN SINGH MALIK
2005PHM2199 ANAND PRAKASH 2005PHM2189 SATPAL
2005PHM2196 YOGENDRA KUMAR GAUTAM 2005PHM2190 SARITA MANN
2005PHM2198 SANGEETA TOMAR 2005PHM2201 PREM PRAKASH CHOUDHARY
2005PHM2179 ALI SHER 2005PHM2200 BHARAT BHUSHAN
2005PHM2186 MANISH CHAUDHARY