Alumni PG 20072008

Details of MSC Students of Academic Year 20072008

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
2006PHS7058 SANHITA PAUL 2006PHS7038 SUMIT BENIWAL
2005PHS7090 ABDULLAH MOHAMMED LATIF 2006PHS7041 SOM CHANDRA PRAJAPATI
2005PHS7101 REEMA BARMAN 2006PHS7037 NIPIN KUMAR
2006PHS7055 SAMBUDDHA SANYAL 2006PHS7062 SWARNIV CHANDRA
2006PHS7053 GOUTAM SINGHA 2006PHS7050 SHYAMSUNDAR GHOSH
2006PHS7052 SK MAIDUL HAQUE 2006PHS7045 SOUGATA RAKSHIT
2006PHS7042 VIVEK KUMAR 2006PHS7063 MAGESH KUMAR K.K.
2006PHS7047 SHASHI PODDAR 2006PHS7060 ARYA DHAR
2006PHS7040 DHEERAJ PRATAP 2006PHS7061 MD GOLAM MASUD
2006PHS7034 KASTURI SAHA 2006PHS7064 SATYAKAM TOMAR
2006PHS7044 BHAGABAN BEHERA 2006PHS7104 ARNAB MUKHERJEE
2006PHS7036 CHAITANYA JOSHI 2006PHS7066 A SARANG
2006PHS7039 NEETU AGRAWAL 2006PHS7065 PANKAJ KUMAR
2006PHS7051 ARINDAM MAZUMDAR 2005PHS7085 PARTHA SONA MAJI
2006PHS7043 SHIVKANT JAISWAL

Details of M.Tech. Applied Optics Students of Academic Year 20072008

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
2006PHA2194 SMITA SINGH 2006PHA2197 SHANKAR KUMAR JHA
2006PHA2209 SHWETA SHARMA 2006PHA2202 DURGESH KUMAR YADAV
2006PHA2210 NANDITA AGGARWAL 2006PHA2201 RAJ RANJAN MISHRA
2006PHA2203 MUKESH SHARMA 2006PHA2205 PRIM GANGMEI
2006PHA2200 VARUN DEV KAKKAR 2006PHA2211 MANDIMALA JAGADEESH BABU
2006PHA2196 DHARMVIR SINGH

Details of M.Tech. Solid State Materials Students of Academic Year 20072008

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
2006PHM2241 ABHISHEK SRIVASTAVA 2006PHM2244 CHANDRA SHEKHAR SINGH
2006PHM2240 NEHA SINGHAL 2006PHM2256 PARMINDER KAUR
2006PHM2239 DURGA MADHAB MISHRA 2006PHM2248 PANKAJ KR. ALAWADHI
2006PHM2238 PREETI 2006PHM2254 PANKAJ GOYAL
2006PHM2236 JYOTSNA BAHL 2006PHM2257 SATISH KUMAR
2006PHM2243 NIDHI SHARMA 2006PHM2251 SANGITA
2006PHM2242 LALIT CHAUHAN 2006PHM3104 RAJESH CHATTERJEE
2006PHM2247 PRADEEP KUMAR SINGH 2006PHM2252 AJAY KUMAR KAMBHAM
2006PHM2245 PURETI RATHAIAH 2006PHM3158 N VENKATESH