Alumni PG 20082009

Details of MSC Students of Academic Year 20082009

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
2007PHS0039 LALIT KUMAR SHARMA 2007PHS0048 VISHWANATH SHUKLA
2007PHS0041 MILAN AGRAWAL 2007PHS0047 RAVINDRA PANKAJ
2007PHS0038 PUSHPENDER 2007PHS0049 KRISHNA KANT DWIVEDI
2007PHS0036 POOJA JINDAL 2007PHS0058 MILAN TIRTHA SAMANTA
2007PHS0066 MOHAMMAD ISMAIEL 2007PHS0063 RAVI PRAKASH
2007PHS0045 SIDDHARTH KRISHNAMOORTHY 2007PHS0059 NIRAT RAY
2007PHS0051 ANWESHA BHATTACHARYA 2007PHS0114 ANIRUDDHA DEY
2007PHS0044 VRINDA THAREJA 2007PHS0113 ABHISHEK SINGH
2007PHS0042 ABHIROOP CHATTERJEE 2007PHS0065 KANCHAN GEHLOT
2007PHS0064 VIKAS PAREEK 2007PHS0115 CHITSIMRANJIT SINGH WALIA
2007PHS0050 BIVAS RANA 2007PHS0111 NUPUR MATHUR
2007PHS0043 SUMIT GARG 2006PHS7035 KUNCHOK NORBOO
2007PHS0053 SUDESHNA GANGULY 2007PHS0034 DASEES GUPTA

Details of M.Tech. Applied Optics Students of Academic Year 20082009

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
2007PHA2142 JAGROOP 2007PHA2196 SATISH KUMAR
2007PHA2191 GYANENDRA SINGH 2007PHA2198 JANKI VALLABH CHOUDHARY
2007PHA2186 RAVI PRAKASH ATREYA 2007PHA2203 ARVIND KUMAR
2007PHA2187 ANITA GHORELA 2007PHA2201 VENKANNAA KARUMURI
2007PHA2194 KAPIL DEBNATH 2007PHA2204 AMRITA SINGH
2007PHA2193 BHAVNA SHARMA 2007PHA2200 NIDHI PALIWAL
2007PHA2197 RAMESH KUMAR

Details of M.Tech. Solid State Materials Students of Academic Year 20082009

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
2007PHM2115 POOJA 2007PHM2118 UDAY SINGH
2007PHM2215 SAJJAN 2007PHM2124 DURGA RAO GAJULA
2007PHM2137 TARUN MUDGAL 2007PHM2123 DINESH KUMAR
2007PHM2135 PRAGYA AGAR 2007PHM2130 RAJEEV GANDHI PASALAPUDI
2007PHM2133 RAJIV KUMAR PANDEY 2007PHM2125 CHANDRASEKHAR MURAPAKA
2007PHM2121 ABDUL MAZID MUNSHI 2007PHM2127 SWARNAKAMAL PRIYABADINI
2007PHM2120 RAJMANI GAUR 2007PHM2131 PACHINEELA RAM BABU
2007PHM2116 GEETANJALI 2007PHM2128 DUSHYANT TOMER
2007PHM2119 SUKHVINDER SINGH