Ex-non teaching staff

List of non teaching staff who had contributed to the growth of the department since its inception

Ex-non teaching staff members
Jai SinghDwarka Nath ChadhaSri Niwas
Vishwa Nath SharmaAnand Singh Subh Ram
P.K.Mohana MenonSat PalBhagwana
Harbhajan SinghRajni WadhwaRajinder Singh
M.S.Bedi K.Rajavinayagam P. N. Tiwari
Vas DevMangal Singh Kambo Arvind Kumar
Jai Pal Singh ChouhanRaghubir Singh Negi H. S. Mavi
Vijay Kumar TalwarNemi Saran Gupta B.N.Tiwari
Har Sarup SharmaBabu Lal S/O Girwar Lal
Har KishanMahabir Singh
Inder Jit Jain Charan Singh
Varghese PauloseIshwar Chand
Bal Raj Khatri Prem Singh Rawat