Onroll M.Tech (Applied Optics) Students

List of Onroll M.Tech (Applied Optics) Students of 2017 Batch

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
2017PHA2195 CHANDAN KUMAR MISHRA 2017PHA2209 KRISHAN GOPAL
2017PHA2199 BISWESWAR PATRA

List of Onroll M.Tech (Applied Optics) Students of 2018 Batch

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
2018PHA2345 PRANAV WANI 2018PHA2355 ROHIT
2018PHA2347 AMOL DEO 2018PHA2358 SHRUTI JAIN
2018PHA2348 SHAKTI SINGH 2018PHA2359 ANJIKA KUMARI
2018PHA2349 MUSKAN KULARIA 2018PHA2360 ASHUTOSH MISHRA
2018PHA2350 AMAN MISHRA 2018PHA2362 GAURAV KUMAR
2018PHA2352 MANISH KALA 2018PHA2365 SHASHANK SHEKHAR
2018PHA2353 SHREYANSH RATNAM KHARE 2018PHA2366 RITISH KAMBOJ
2018PHA2354 SAKSHI 2018PHA2867 DIPTI RANAJAN RANA

List of Onroll M.Tech (Applied Optics) Students of 2019 Batch

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
2019PHA2013 AVADH KUMAR 2019PHA2130 NAYAN AGARWAL
2019PHA2014 DINESH SAINI 2019PHA2131 SAMRIDHI
2019PHA2014 DINESH SAINI 2019PHA2132 SHIVAM TRIVEDI
2019PHA2015 GAURAV GUPTA 2019PHA2133 SHRINIVAS JAYARAM
2019PHA2016 HARPREET KAUR 2019PHA2134 SIBASHISH CHAKRABORTY
2019PHA2017 LAVANYA SHUKLA 2019PHA2430 ASHISH VERMA
2019PHA2018 MADHULIKA MEENA 2019PHA2430 ASHISH VERMA
2019PHA2019 RAJESH ADHIKARI 2019PHA2431 JAWAHAR PRABHAKAR DESAI
2019PHA2020 SANGEETA 2019PHA2431 JAWAHAR PRABHAKAR DESAI
2019PHA2021 SATHI DAS 2019PHA2432 SEEMA GARG
2019PHA2022 SHALINI GARJOLA 2019PHA2774 ANAMITRA GANGULI
2019PHA2128 AKSHAY KUMAR 2019PHA2822 SHUBHAM TIWARI
2019PHA2128 AKSHAY KUMAR 2019PHA2825 NEHA
2019PHA2129 MANU MAXIM B R